Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Nawet 100 tys. zł na „Inwestycje zapobiegające ASF”

Nawet 100 tys. zł na „Inwestycje zapobiegające ASF”

2023-09-08

Rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Pomoc realizowana jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli spełnia następujące warunki:

 1. jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunek ten musi być spełniony co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 2. prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie lub prowadzi hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją;
 3. w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat - w przypadku osoby fizycznej;
 4. posiada numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Na co może zostać przyznana pomoc

Pomoc przyznaje się na operacje mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się ASF. Wsparciu będą podlegały operacje polegające na:

 1. wykonaniu ogrodzenia;
 2. utworzeniu zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;
 3. wyposażeniu gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;
 4. zapewnieniu możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;
 5. budowie lub przebudowie magazynu do przechowywania słomy;
 6. posadowieniu silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;
 7. zapewnieniu utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

W ramach interwencji będą wspierane operacje:

 1. które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 2. które będą realizowane bez podziału na etapy;
 3. których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy;
 4. o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych co najmniej 20 000 zł, z wyjątkiem operacji, w przypadku których pomoc przyznawana jest na podstawie kosztów jednostkowych;
 5. które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.

Kwota pomocy, o którą można się ubiegać

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej wynosi 100 000 zł.

Pomoc przyznaje się w:

 1. Formie:
 2. zryczałtowanej ustalonej według kosztów jednostkowych - w przypadku operacji dotyczącej wykonania ogrodzenia;
 3. refundacji części kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych rodzajów operacji
 4. wysokości do 80%:
 5. sumy iloczynów kosztów jednostkowych:
 • 320 zł oraz długości planowanego ogrodzenia wyrażonej w metrach bieżących,
 •  2 860 zł oraz liczby bram,
 •  970 zł oraz liczby furtek,

w przypadku operacji dotyczącej wykonania ogrodzenia,

 1. kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych rodzajów operacji,
 2. kosztów ogólnych stanowiących nie więcej niż 10% sumy iloczynów kosztów jednostkowych, oraz pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.

Kryteria wyboru

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 1. jeżeli średnioroczna liczba świń w stadzie zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją, wynosi:
 2. nie mniej niż 50 i nie więcej niż 800 - przyznaje się 6 punktów,
 3. powyżej 800 i nie więcej niż 1200 - przyznaje się 4 punkty,
 4. powyżej 1200 - przyznaje się 2 punkty;
 5. jeżeli operacja dotyczy budowy lub przebudowy lub remontu niecki dezynfekcyjnej - przyznaje się 1 punkt;
 6. jeżeli operacja dotyczy przebudowy lub rozbudowy, lub remontu chlewni, lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, w celu umożliwienia zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń - przyznaje się 3 punkty;
 7. jeżeli operacja jest realizowana przez rolnika, który prowadzi hodowlę świń ras czystych lub rodzimych - przyznaje się 6 punktów.

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 2 punkty

Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE), udostępnionego pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-zapobiegajace-asf--mozna-sie-juz-ubiegac-o-nawet-100-tys-zl

oraz w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, tel.: (41) 372 22 84 do 86.

Źródło: ARiMR

udostępnij
do góry