Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Świętokrzyskie z czerwoną strefą ASF

Świętokrzyskie z czerwoną strefą ASF

2019-09-06

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte restrykcjami (obszar zagrożenia - kolor niebieski na mapie, obszar objęty ograniczeniami - kolor czerwony na mapie, obszar ochronny - kolor żółty na mapie).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa

W województwie świętokrzyskim wyznaczono dotychczas:

 • obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony) - obejmujący gminę Tarłów i północną część gminy Ożarów;
 • obszar ochronny (kolor żółty) obejmujący:
  • w powiecie opatowskim - gminy: Lipnik, Opatów, Ożarów (część południowa), Sadowie i Wojciechowice;
  • w powiecie ostrowieckim - gminy: Ostrowiec Św., Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów i Waśniów;
  • w powiecie sandomierskim - gminy: Sandomierz, Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost;
  • w powiecie starachowickim - gmina Brody.

We wszystkich gospodarstwach położonych na obszarach objętych restrykcjami i utrzymujących świnie, zgodnie z przepisami prawa konieczne jest:

 1. utrzymywanie świń:
  1. w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi,
  2. w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne (przepisu tego nie stosuje się w przypadku świń utrzymywanych w gospodarstwie w systemie otwartym).
 2. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
 3. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
 4. wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
  1. wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m,
  2. wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa - a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego (przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
 5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;
 8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;
 9. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

W gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się:

 1. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;
 2. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.

W przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym wybieg dla świń zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem.

Na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Na obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się ponadto:

 1. organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;
 2. prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyjątkiem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność;
 3. dokarmiania dzików.

Nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym lub obszarze zagrożenia, lub obszarze objętym ograniczeniami, lub z tych obszarów.

Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu musi być przechowywany przez 3 lata od dnia zakończenia tego przemieszczenia.

Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu po ostatnim przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń albo jego kopia są przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

Ponadto hodowców obowiązują zasady dotyczące przemieszczania świń w każdej ze stref (niebieska, czerwona, żółta). Zasady te zostały zamieszczone na stronie internetowej www.wetgiw.gov.pl.

Małgorzata Duda

Mapa obszarów objętych restrykcjami w związku z ASF: bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Podstawowe zasady dotyczące przemieszczania świń w strefach wyznaczonych w związku z wystąpieniem ASF 2019-09-06 348.56KB pobierz plik: Podstawowe zasady dotyczące przemieszczania świń w strefach wyznaczonych w związku z wystąpieniem ASF
pdf Rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2018 r. poz. 290 tekst jednolity) 2019-09-06 202.29KB pobierz plik: Rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2018 r. poz. 290 tekst jednolity)

udostępnij
do góry