Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Relacja z konferencji pn. „Lokalne Partnerstwa do spraw Wody w województwie świętokrzyskim”

Relacja z konferencji pn. „Lokalne Partnerstwa do spraw Wody w województwie świętokrzyskim”

2021-12-15


konferencja online - screen

10 grudnia 2021 roku miała miejsce konferencja on-line zorganizowana przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Była ona podsumowaniem spotkań, których celem było zainicjowanie współpracy między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i jednostkami samorządowymi w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa oraz upowszechnianiu praktyk poprawiających retencję wodną.

Jednym z tematów były zagadnienia związane z wodami podziemnymi i ich znaczeniem dla zaopatrzenia ludności w wodę. Wykład został poprowadzony przez dra Jana Prażaka z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, który opowiedział o stanie wód podziemnych województwa świętokrzyskiego.

Kolejnym z poruszanych tematów były źródła finansowania Lokalnych partnerstw ds. Wody oraz gospodarki wodnej w ramach KPO i WPR 2021-2027. Wykład został poprowadzony przez Joannę Gumułę - przedstawicielkę Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Joanna przypomniała definicję LPW: jest to dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób/podmiotów, które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym obszarze. Przybliżyła także zasady funkcjonowania Lokalnych Partnerstw ds. Wody. W dalszej części prezentacji zostały przedstawione działania podjęte przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej, m.in. uruchomienie aplikacji suszowej, wydawnictwa (w tym poradnik - gospodarowanie wodą w obliczu susz) oraz opracowanie Kodeksu wodnego, czyli zbioru dobrych praktyk w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie. Tematem kończącym wystąpienie pani Joanny było przedstawienie nowego projektu pn. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”. Projekt ma być realizowany w ramach wsparcia dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Cele, jakie postawiono przed nowym projektem, to m.in. zwiększenie odporności rolnictwa na susze i zapobieganie powodziom na terenach rolniczych, poprawa racjonalności gospodarki wodnej poprzez odpowiednią regulację stosunków wodnych na terenach rolniczych oraz ograniczenie odpływu wody i zwiększenie retencji.

Kolejnym prelegentem podczas konferencji był Grzegorz Żmudziak - przedstawiciel Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, który zaprezentował wykład dotyczący możliwości finansowania inwestycji wodnych w ramach dostępnych programów PROW 2014-2020. Jednym z opisywanych tematów było Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie. Pan Grzegorz wymienił między innymi rodzaje operacji, które mogą być objęte w ramach ww. poddziałania oraz  zasady przyznania pomocy. I tak mogliśmy się dowiedzieć, iż wsparciem mogą zostać objęte następujące rodzaje operacji: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej, ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Pomoc zaś przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Ostatnim punktem w harmonogramie konferencji było wystąpienie dra Marcina Okulskiego, który zaprezentował wykład pn. „Aspekty prawne organizacji spółek wodnych i budowy zbiorników wodnych”. Dr Marcin Okulski w szczegółowy sposób przedstawił szereg wymogów proceduralnych związanych z tworzeniem, finansowaniem spółek wodnych, w tym m.in. obowiązek uchwalenia jej statutu i elementy statutu spółki wodnej.

Konferencja  pn. „Lokalne Partnerstwa do spraw Wody w województwie świętokrzyskim” została zrealizowana w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (Plan Operacyjny KSOW na lata 2020-2021) pn. „Nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi utworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) w województwie świętokrzyskim”.

Anna Pilarska

udostępnij
do góry