Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”/Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza do udziału w szkoleniach pt.

„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

Celem realizowanej operacji i szkoleń jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacenie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem obejmujące poprawę gospodarki wodnej w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

Operacja przewiduje organizację i przeprowadzenie 210 szkoleń dla 4200 osób. Realizacja szkoleń rozpocznie się od września 2022 roku i potrwa do września 2024 roku

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenia odbędą się w wybranych gminach województwa świętokrzyskiego, zgodnie z załączonym harmonogramem (do pobrania poniżej). Harmonogram podlega ciągłym aktualizacją o kolejne szkolenia. Program szkoleniowy jest taki sam dla wszystkich planowanych szkoleń i obejmuje takie zagadnienia jak: 

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - jej znaczenie dla rolnictwa.
  Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. 
  Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych.
  Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.
 • Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy.
  Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
  Kontrola gospodarowania wodami.
  Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami - system opłat.
 • Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.
 • Warsztaty z zakresu obliczania maksymalnych dawek azotu, planów nawożenia azotem, obliczania powierzchni/ pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem i dokumentowania czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych.
  Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych: Działania obowiązkowe - Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w tym:
  ✓ sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych, 
  ✓ terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
  ✓ warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie
      i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
  ✓ zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem,
  ✓ dokumentowanie, 
  ✓ kontrola i opłaty,  
  ✓ finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
      azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 
 • Działania dobrowolne - zbiór zasad dobrej praktyki rolnicze.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, dodatkowo uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktowania się z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego ŚODR.

Ponadto szczegółowych informacji udzielają:

 • Małgorzata Kucharska, tel.: 41 372 22 84 do 86,e-mail
 • Anna Pilarska tel.: 41 372 22 84 do 86, e-mail

 

kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Program szkolenia 2022-08-22 133,29KB pobierz plik: Program szkolenia
pdf Harmonogram szkoleń (na dzień 22.08.2022) 2022-08-22 267,18KB pobierz plik: Harmonogram szkoleń (na dzień 22.08.2022)
do góry