Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Dni Pola Doświadczalnego ŚODR Modliszewice/Dni Pola 2020/Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)

Badania prowadzone w  ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO)

Odmiany badane 
na Polu doświadczalnym ŚODR Modliszewice:

 1. Pszenica ozima - 32 badane odmiany
 2. Pszenżyto ozime - 17 badane odmiany
 3. Owies - 15 badanych odmian
 4. Pszenica jara -18 badanych odmian
 5. Ziemniaki - 10 badanych odmian
 6. Łubin żółty - 4 badanych odmian
 7. Bobik - 6 badanych odmian

www.coboru.pl

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA
ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Czym jest Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO):

 • jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.
 • jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.
 • jest wielopodmiotowym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa zarówno w skali kraju, jak i własnego regionu (województwa), tj. samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa.
 • jest unikatowym systemem doświadczalnictwa rolniczego w Unii Europejskiej, dzięki któremu wykorzystuje się efekt synergizmu w kontekście organizacyjno-ekonomicznym, wynikający ze współpracy pomiędzy istniejącymi w kraju jednostkami badawczo-doświadczalnymi.
 • jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń  w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU.

Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDO w poszczególnych województwach tworzone są „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa”. Koordynacją systemu na szczeblu centralnym zajmuje się Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, a najważniejsze ustalenia zapadają podczas posiedzeń Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO (organ opiniodawczy i doradczy dyrektora COBORU). Za bezpośrednią realizacją PDO na terenie poszczególnych województw odpowiadają dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, współpracujący z wojewódzkimi zespołami PDO, powołanymi przez partnerów ustawowych tj. Marszałka Województwa, Prezesa Izby Rolniczej oraz dyrektora COBORU.

Kliknij w strzałkę, aby pobrać publikację na stronie COBORU

 

do góry