Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”

Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”

 

 

Bezpłatne szkolenia dla świętokrzyskich rolników

Bezpłatne szkolenia dla świętokrzyskich rolników

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” realizuje trzy operacje szkoleniowe:

 1. "Nowoczesne technologie uprawy zbóż"
 2. "Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”
 3. "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne"

Celem operacji „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Celem operacji „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe - odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów.

Celem operacji „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe - poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

Operacje przewidują realizację szkoleń na terenie całego województwa świętokrzyskiego w zakresie ww tematów. Szkolenia mają umożliwić zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmocnić powiązania między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie, w celu zwiększenia potencjału ludzkiego w sektorach rolnym i leśnym. Szkolenia i informacje ukierunkowane są na tematy użyteczne osobom pracującym w sektorze rolnictwa i leśnictwa dla ich rozwoju zawodowego i poprawy funkcjonowania ich gospodarstw oraz zapewniają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w danym zakresie tematycznym, w tym do wyników badań oraz nowych i innowacyjnych rozwiązań.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”

Celem operacji jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności. 

Operacja polega na:

 • założeniu obiektów demonstracyjnych w gospodarstwie/podmiocie prowadzonym w systemie rolnictwa ekologicznego (roślinnego lub zwierzęcego) lub dotyczących przetwórstwa surowców ekologicznych, marketingu produktów ekologicznych i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją,
 • przeprowadzeniu demonstracji w obiektach demonstracyjnych,
 • organizacji seminariów tematycznych i konferencji.

„Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”

Operacja ma na celu promowanie i upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacji w zakresie chowu i hodowli bydła ras mięsnych.

Operacja polega na:

 1. założeniu obiektów demonstracyjnych w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę bydła ras mięsnych pozostających pod kontrolą użytkowości mięsnej i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją,
 2. przeprowadzeniu demonstracji w obiektach demonstracyjnych,
 3. organizacji konferencji.

Uczestnikami demonstracji mogą być rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Informacje szczegółowe

Więcej informacji o realizowanych szkoleniach w zakładach poszczególnych operacji:

 Koordnatorzy i kierownicy operacji:

 • "Nowoczesne technologie uprawy zbóż" - Piotr Witczak
  tel.: 41 372 22 84 do 86
   e-mail: 
 • "Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” - Michał Kowalczyk
  tel.: 41 372 22 84 do 86
   e-mail:  
 • "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne" - Małgorzata Kucharska
  tel.: 41 372 22 84 do 86
   e-mail: 
 • "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" - Małgorzata Kucharska
  tel.: 41 372 22 84 do 86
   e-mail: 
 • "Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych" - Piotr Witczak
  tel.: 41 372 22 84 do 86
   e-mail: 
do góry