Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Do 800 tys. dotacji na energię z odnawialnych źródeł

Do 800 tys. dotacji na energię z odnawialnych źródeł

2019-10-24

Do 800 tys. zł dotacji mogą otrzymać rolnicy, którzy zainwestują w instalacje wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu AgroEnergia.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, która jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym, posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha. Osoba ta musi osobiście prowadzić gospodarstwo i być co najmniej od 5 lat mieszkańcem gminy na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej:

 • elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe;
 • systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp;
 • małe elektrownie wodne do 5 MWe;
 • źródła ciepła opalane biomasą - o mocy nie wyższej niż 20 MWt;
 • kolektory słoneczne;
 • biogazownie - obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW - 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego;
 • pompy ciepła;
 • towarzyszące magazyny energii;

Całkowity budżet najnowszego rządowego programu przeznaczonego dla rolników ma wynieść 200 mln złotych. Z czego 120 mln zł będą stanowiły zwrotne formy finansowania (niskooprocentowane pożyczki), a 80 mln zł będzie wsparciem bezzwrotnym (dotacje). Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł. W przypadku pożyczki będzie to nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł. Oprocentowanie pożyczki zostaną ustalone na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% w skali roku. Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat. Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Terminy i sposób składania wniosków z programu AgroEnergia

Nabór wniosków trwa do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Konstruktorska 3A
  02-673 Warszawa
  z dopiskiem „Agroenergia”

Piotr Lisowski
Opracowanie na podstawie informacji NFOŚiGW

udostępnij
do góry